Aplec de Sant Sebastià (1 de maig)

Amb motiu de la celebració de l’aplec de Sant Sebastià de Montmajor el proper dia 1 de maig i per tal de garantir la convivència entre els assistents així com extremar les mesures de seguretat respecte de la utilització de fogueres per coure aliments es relacionen les normes a seguir :
 
 
·      L’acampada estarà sotmesa a la corresponent autorització lliurada per part de la Policia Local. Els interessats l’hauran de sol·licitar a les dependències de la Policia Local ubicades al carrer Santa Teresa, 17, de 9 a 21 h els dies  feiners de la setmana anterior i el mateix dia 30 per la tarda i s’estendrà solament una autorització per DNI presentat a persones majors de 18 anys, es donarà un número que s’haurà de posar en lloc visible a l’exterior de la tenda. El titular d’aquest document serà responsable en tot moment del comportament i el compliment de les normes establertes dels seus ocupants.
·      L’acampada només serà autoritzada en els llocs habilitats (descampat i zona no arbrada).
·     Els horaris d'arribada per acampar seran entre les 17.30 i les 21 h del dia 30 d’abril. En aquest horari les autoritzacions seran lliurades a Sant Sebastià de Montmajor.
·      No es podrà accedir en vehicle a Sant Sebastià  a partir de les 24 h del dia 30 d’abril fins a les 7 h de l'1 de maig.
·      Recordar que qui porti gos l´haurà de portar lligat i amb morrió.
·      La utilització d’aparells de música, instruments musicals, etc resta condicionada al descans nocturn.
·     Resta totalment prohibit fer foc durant la nit. No respectar aquest punt pot comportar l’expulsió del lloc i denúncia. Tothom qui participi a l’Aplec només podrà encendre foc als llocs autoritzats, a l'explanada gran des de les 8 h fins a les 15 h de l'1 de maig, restant aquest perfectament apagat abans de les 17 hores.
·      Un cop finalitzada l’acampada a les 16 h del dia 1 de maig, el lloc ocupat haurà de quedar en perfecte estat de neteja.
·      Aquesta autorització només serà vigent per a la nit del dia 30 d’abril a l’1 de maig.
·      Aquest permís resta supeditat al risc de perill d’incendi existent en el mateix dia.

Full de sol·licitud prem aquí