Cessió d'espais

Si voleu reservar una sala a l'Espai jove El Toc heu de tenir en compte que: 
- Les reserves es realitzen durnat l'horari d'obertura de l'equipament.
- Les reserves fora d'aquest horari representen una obertura extraordinària i, caldrà valorar tècnicament si es poden dur a terme.
- L'Espai Jove El Toc dóna preferència d'ús dels seus espais a joves, col·lectius i entitats juvenils de Caldes de Montbui.
- Fer ús d'una sala de l'Espai Jove El Toc implica acceptar les condicions d'ús, signar i acceptar la declaració responsable de cessió de l'equipament.
- Aquestes son les caractrístiques tècniques i aforament de l'equipament. Fitxa equipament El Toc

1. FORMULARI

Descarregueu-vos la sol·licitud específica en PDF editable. Ompliu una sol·licitud amb les vostres dades dins del Tràmit Sol·licitud general en el web de l'Ajuntament i annexeu-hi aquesta sol·licitud específica com a document adjunt i la declaració responsable de cessió de l'equipament.
Per qualsevol aclariment podeu contactar-nos a través de les següents adreces electròniques:

joventut@caldesdemontbui.cat
eltoc@caldesdemontbui.cat 


2. REGLAMENT D’ÚS DE L’ESPAI JOVE EL TOC (extracte)

OBJECTIU DEL REGLAMENT
Aquest reglament preveu la utilització racional i ordenada de l’equipament juvenil, garantint als joves i a les associacions, en igualtat de condicions, l’accés i la seva utilització. Garanteix l’aprofitament dels recursos disponibles. Regula les activitats que es poden desenvolupar a l’equipament.

HORARI
L’horari de funcionament de l’equipament és de dilluns a divendres de 17:15 a 20:15 h i dissabte de 16:30 a 21:00 h. Qualsevol activitat que es vulgui desenvolupar s’ha d’ajustar a l’horari establert per l’equipament. Únicament es programaran activitats fora de l’horari amb caràcter excepcional.

PARTICIPACIÓ
L’edat dels usuaris de l’equipament juvenil es troba compresa entre els 12 i els 29 anys, els quals participen en les activitats de l'Espai Jove i de les associacions juvenils.

SALUT
No és permesa l’entrada ni el consum de tabac ni alcohol, així com substàncies prohibides per les normes sanitàries a tot l’espai jove (intern i extern) amb la sanció corresponent per a qui incompleixi la norma.

CONVIVÈNCIA
Les persones en l’equipament juvenil El Toc han de respectar en tot moment les normes de convivència bàsiques de qualsevol espai públic, amb la finalitat de fomentar el civisme, la tolerància, la solidaritat i la prevenció de conductes no desitjades.

No es permetrà en cap cas, conductes discriminatòries cap a altres joves o persones, actituds violentes, homòfones, o racistes; així com tampoc es permetran les situacions que atemptin a la dignitat dels empleats o persones responsables de les activitats.

CESSIÓ D’ESPAIS
És una funció pròpia de l'Espai Jove la prestació de la infraestructura i recursos necessaris per a la realització d'activitats per part de grups i entitats interessades.

Cada grup utilitzarà l’espai durant la franja horària que li ha estat destinada, sense retardar-se a l’hora d’abandonar-la en cas d’haver-hi activitats immediatament posteriors.

Per tal de sol·licitar l’espai, un representant de l'entitat haurà d’emplenar una sol·licitud de cessió d'espai que es pot trobar només a la web. Una vegada confirmada la cessió, el responsable de l’equipament es reunirà amb el representant de l'entitat per aclarir el funcionament i ús dels espais i les responsabilitats que una cessió comporta.

S’ha de deixar l’espai tal com s’ha trobat. Si es deixa la sala bruta o en desordre, la tasca de netejar o endreçar correspondrà al grup o entitat que l’hagi fet servir; tenint present les corresponents sancions

Els preus públics per la cessió d’espais estan aprovats a les Ordenances fiscals de l’Ajuntament Caldes de Montbui cada exercici (Tarifa I).

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT
Les persones físiques o jurídiques que organitzin o participin en qualsevol activitat a l’Espai Jove El Toc estan sotmeses a la disciplina d’aquest reglament i seran responsables, quan escaigui, dels danys o desordres que poguessin produir-se en els llocs de desenvolupament de l’activitat, amb independència de les altres responsabilitat de qualsevol tipus en les quals pogués incórrer.

Els usuaris de l’edifici hauran de mantenir en bon estat els espais, instal·lacions i utilitzar el material disponible en les condicions degudes.

És obligatori, per part de l’usuari, comunicar als empleats municipals de l’equipament les anomalies de funcionament, trencadisses, deficiències o incompliment del disposat en el present reglament que observin.

És obligatori guardar el degut respecte als altres usuaris amb el comportament necessari per a la bona convivència.

Es recomana als usuaris, en general, la reducció en tant que sigui possible del consum d’aigua i de l’energia en els diferents espais que utilitzin.

SANCIONS
Es considera infracció tota activitat contrària al disposat en aquest reglament. Qui incompleixi el previst en aquest Reglament estarà obligat, a més del pagament de la sanció econòmica que se li pugui imposar, a reparar els danys ocasionats i al rescabalament, si escau, dels danys i perjudicis que hagués pogut ocasionar a l’administració o a la resta d’usuaris.

Les sancions es graduaran en funció de la seva afectació, infracció i gravetat del dany produït, intencionalitat, reincidència i reiteració. El personal de l’equipament valorarà i comunicarà les sancions a les persones afectades.